શનિવાર, 28 નવેમ્બર, 2009

દિલ પૂછે છે મારું, અરે દોસ્ત તું ક્યાં જાય છે?

દિલ પૂછે છે મારું, અરે દોસ્ત તું ક્યાં જાય છે?
જરાક તો નજર નાંખ, સામે કબર દેખાય છે

ના વ્યવહાર સચવાય છે, ના તહેવાર સચવાય છે,
દિવાળી હોય કે હોળી બધું ઓફીસમાં જ ઉજવાય છે.
અ બધું તો ઠીક હતું પણ હદ તો ત્યાં થાય છે
લગ્નની ની મળે કંકોત્રી ત્યાં શ્રીમંતમાં માંડ જવાય છે.
દિલ પૂછે છે મારું, અરે દોસ્ત તું ક્યાં જાય છે?......

પાંચ આંકડાનો પગાર છે, પણ પોતાના માટે પાંચ મિનીટ પણ ક્યાં વપરાય છે,
પત્ની નો ફોને બે મિનીટ માં કાપીએ પણ ક્લાયન્ટ કોલ ક્યાં કપાય છે
ફોન બૂક ભરી છે મિત્રોથી પણ કોઈનાય ઘરે ક્યાં જવાય છે
હવે તો ઘર ના પ્રસંગો પણ હાલ્ફ દય માં ઉજવાય છે
દિલ પૂછે છે મારું, અરે દોસ્ત તું ક્યાં જાય છે?......

કોઈને ખબર નથી અ રસ્તો ક્યાં જાય છે
થાકેલા છે બધા છતાં, લોકો ચાલતા જ જાય છે
કોઈક ને સામે રૂપિયા તો કોઈકને ડોલર દેખાય છે
તમે જ કહો મિત્રો સુ આને જ જિંદગી કહેવાય છે?
દિલ પૂછે છે મારું, અરે દોસ્ત તું ક્યાં જાય છે?......

બદલાતા આ પ્રવાહ માં અપના સંસ્કારો ધોવાય છે
આવનારી પેઢી પૂછશે સંસ્કૃતિ કોને કહેવાય છે?
એક વાર તો દિલ ને સાંભળો, બાકી મન તો કાયમ મુંજાય છે,
ચાલો જલ્દી નિર્ણય લઈએ મને હજુય સમય બાકી દેખાય છે

દિલ પૂછે છે મારું, અરે દોસ્ત તું ક્યાં જાય છે?
જરાક તો નજર નાંખ, સામે કબર દેખાય છે

2 ટિપ્પણીઓ: